Inspiratie, bronnen en links

Onderstaande sites vormen slechts een greep uit voor handen zijnde kennis en informatie. Ze dienen als opstapje in de zoektocht naar circulair bouwen en zijn geselecteerd op basis van hun relevantie voor het (voorbereidende) beroepsonderwijs.

Biomimicry
De natuur als model, maatstaf en mentor. Ook voor de bouw is biomimicry een bron van inspiratie. Op deze site vind je films, voorbeelden, artikelen op verschillende thema’s.
biomimicrynl.org

Bouwend Nederland
De zoekterm ‘circulair’ biedt op deze site tientallen praktische hits.
bouwendnederland.nl

BOWINN
BOWINN is een campus voor innovaties in de bouw en is gestoeld op de gedachte dat innoveren samen met partners uit bedrijfsleven, onderwijs en overheid gebeurt. Internet of things, Big Data, BIM (Building Information Modeling), 3D-printen, industrialisatie, prefab, circulariteit, energietransitie en robotisering zijn veelbelovende ontwikkelingen, maar het is een zoektocht hoe deze thema’s hun weg kunnen vinden naar de werkvloer en naar (toekomstige) werknemers. De bouwcampus stelt zich ten doel de praktijk op weg te helpen.
bowinn.nl

CIRCO
CIRCO ontwikkelde een inmiddels bewezen methode om met bedrijven en professionals concreet aan de slag te gaan met circulair ontwerpen, ook in de bouwsector: Op de homepage wordt in een kort filmpje de CIRCO-methodiek uit de doeken gedaan.
circonl.nl

Circular Skills
Circular Skills is een project dat wordt geleid vanuit de Coöperatie Leren voor Morgen. Welke vaardigheden zijn benodigd in de transitie naar een circulaire economie? Hoe zijn deze vaardigheden te verankeren in het onderwijsproces? En wat hebben docenten nodig om jongeren op te kunnen leiden tot circulaire vakmensen? In samenwerking met de leden worden er talloze producten ontwikkeld die te vinden zijn in Guides.
lerenvoormorgen.org

Circulaire Bouw Economie
Hier vind je de Transitieagenda Circulaire Bouw Economie (CBE), evenals praktijkvoorbeelden, visies en allerlei relevante circulaire topics van beleid, wet- en regelgeving tot meet- en monitorinstrumenten.
circulairebouweconomie.nl

C-Bouwers
Platform voor iedereen die geïnteresseerd is in circulair bouwen en de principes ervan wil omzetten naar de praktijk. Met databank met circulaire producten en diensten, handige lessen en praktijkverhalen.
c-bouwers.be

Circulair Friesland – Masterclass
Deze masterclass werd opgenomen tijdens de Week voor de Circulaire Economie en geeft een beeld van hoe deze vereniging zich in de regio inzet om partijen bij elkaar te brengen rond circulaire projecten. De impact van de bouw op het milieu is groot en de sector verbruikt veel grondstoffen. Op de site van Circulair Friesland vind je daarom een reeks transitie-doe-agenda’s, ook voor de bouw.
Masterclass (youtube)
circulairfriesland.frl

Circulair Friesland – Werkwijze
Hier vind je een korte uitleg van de Circulaire Ontwerp Principes. Het bijbehorende document is o.a. op te vragen via info@sparkthemovevent.nl
Circulaire Ontwerp Principes (youtube)

Doughnut Economy
Op de site van Kate Raworth, de grondlegger van de Doughnut Economy vind je een serie ultrakorte animaties over de uitdagingen van de economie in de 21e eeuw.
kateraworth.com

Duurzaam MBO
Website met een uitgebreide kennisbank, lesmateriaal en een database over circulair, duurzaam ene energiezuinig bouwen
duurzaammbo.nl

Future of Work
Future of Work is a baseline employment analysis and offers skills pathways for the circular economy. It provides vital data on how sustainable the nation’s workforce is now – and how to drive progress forward by creating valuable new jobs and businesses to forge a truly circular economy.
zerowastescotland.org.uk

Kennis Centrum Circulaire Bouw
Het KCCB wil het aanbod rond circulair & biobased toegankelijk maken, kennis delen, ketens sluiten en innovatie aanjagen. Naast kennisdeling richten zij zich ook op praktische kennistoepassing. Hiervoor organiseren zij o.a. leerkringen, exposities, seminars, helpen zij bij het opstellen van materialen paspoorten, en hebben ze een showroom en kennisbank met circulaire voorbeelden uit de bouw.
kccb.nl

Keuzevak Circulair Bouwen – VMBO
Duurzaam en circulair bouwen heeft de toekomst, maar in het vmbo-onderwijs is dit onderwerp nog onderbelicht. Daarom is er i.s.m. Bouwend Nederland een keuzevak ontwikkeld dat zich hierop richt. Hier vind je de kerndoelen.
platformsvmbo.nl

Leerbundel Milieuprestatie en Circulair Bouwen
Deze leerbundel voor het MBO/HBO wordt uitgegeven door de Stichting Nationale Milieudatabase en is primair ontwikkeld voor het onderwijs, maar biedt uitgebreid informatie voor iedereen die zich meer in dit onderwerp wil verdiepen. Het materiaal is vrij en kosteloos te downloaden.
https://klimapedia.nl

MOOC Circular Economy
In this course we explore the Circular Economy: how businesses can create value by reusing and recycling products, how designers can come up with amazingly clever solutions, and how you can contribute to make the Circular Economy happen.
tudelft.nl

N.I.C.E.
Studenten uit het mbo, hbo en van de universiteit werken bij het Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie samen met diverse partners aan o.a. projecten rond bouw & infra. De aanpak is uniek. N.I.C.E. werkt voor het werkveld aan nieuwe oplossingen én maakt van jong talent de circulaire professionals voor de arbeidsmarkt.
wearenice.org

Sustainable Development Goals
De 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties worden ook de Global Goals genoemd. Het zijn 17 samenhangende, complexe mondiale vraagstukken op het gebied van ecologie, maatschappij en economie die door alle landen zijn ondertekend.
sdgnederland.nl

Starbase18
Starbase18 is situated in Portugal and forms a continuous living lab in the making for and by students to actually put the circular theory into practice. It facilitates all sorts activities from learning to build eco tiny houses, to setting up a water efficient aquaponics system and from creating a food forest to building with hemp-crete.
starbase18.com

Urban Mining
Oogstkaart brengt de urban mining potentie van Nederland in beeld. Donorgebouwen en materialen worden inzichtelijk gemaakt, evenals beschikbaarheidsdata. Samen met het Madaster zorgt dit voor meer hergebruik en voor het tegengaan van afval uit de bouw. Initiatieven als New Horizon claimen dat dit 10 tot 15% goedkoper is dan traditioneel slopen.
oogstkaart.nl
madaster.nl
newhorizon.nl

Versnellingshuis
Circulair ondernemen is niet eenvoudig. Zeker niet als je niet goed weet waar te beginnen of hoe je volgende stap eruit moet zien. Precies daarom is er Het Versnellingshuis. Bij ons vind je experts en kennis om je verder te helpen. Hier versterk je je netwerk en doe je inspiratie op om zelf aan de slag te gaan. Wil je liever samen met ons aan de slag? We bieden kosteloos advies.
versnellingshuisce.nl

VIBA
De VIBA is de vereniging voor integrale bio-logische architectuur. In de visie van de VIBA maakt de mens als levend wezen onlosmakelijk deel uit van de natuur. De VIBA organiseert o.a. praktijkcafés en excursies. De nieuwsbrief staat maandelijks boordevol informatie.
vibavereniging.nl

Vlindermodel Ellen MacArthur Foundation
A circular economy seeks to rebuild capital, whether this is financial, manufactured, human, social or natural. This ensures enhanced flows of goods and services. The system diagram illustrates the continuous flow of technical and biological materials through the ‘value circle’.
ellenmacarthurfoundation.org

Een Nederlandse uitleg van het ‘Vlinder Model’ vind je hier
kenniskaarten.hetgroenebrein.nl

Week van de Circulaire Economie
Jaarlijks organiseert het Versnellingshuis in de eerste week van februari de Week van de Circulaire Economie. Steeds meer scholen, van basisonderwijs tot universiteit organiseren in deze week activiteiten om het belang van circulaire kennis en vaardigheden in de spotlights te zetten. Doe je ook mee?
deweekvandecirculaireeconomie.nl

Deel deze pagina
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp